השם של החברה
יצירת קשר באמצעות Whatsapp

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות.
מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.
מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.


המידע שמפעילת האתר אוספת. במהלך הגלישה באתר מפעילת האתר תאסוף מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל  שיכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר. 


מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעילת האתר עשויה לאסוף גם את המידע המפורט להלן:
מידע הקשור בשירותים בהם המשתמש התעניין.
מידע הקשור לאתרים בהם גלש המשתמש.


איסוף נתונים אודות מיקום. מפעילת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר למפעילת האתר לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות. 


שמירת מידע ואבטחתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר בשרתי החברה המוגנים במערכות ונהלי אבטחת מידע שנועדו לצמצם את הסיכון שהמידע ייחשף לגורמים לא מורשים. והמידע ישמש בין היתר למטרות המפורטות להלן:
לשיפור השירותים והתכנים המוצעים באמצעות האתר.
לשינוי או ביטול שירותים או תכנים המוצעים באמצעות האתר.
התאמת השירותים והתכנים בהתאם להעדפות המשתמש לרבות באמצעות התאמת פרסומות.
לצורך ניתוח סטטיסטי של התנהגות המשתמשים באתר.


שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.


איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוש ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב'. 


הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי הוראות חוק התקשורת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת פרטים בעמודי נחיתה המפורסמים על ידי מפעילת האתר המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליה בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות למשתמשות.


בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש שפרטיו יוסרו מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית הודעת פרסומת שתשלח אל המשתמש מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת [email protected]  [email protected]  ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת. למען הסר כל ספק מובהר, כי אין בהודעת ההסרה כדי למנוע ממפעילת האתר לשלוח אל המשתמש הודעות מערכת (הודעות שאינן דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת).


בקשה לעיון במידע. המשתמש זכאי לבקש ולקבל גישה למידע המוחזק על ידי מפעילת האתר בכפוף למגבלות הקבועות על פי דין. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לדחות בקשת עיון במקרה שחשיפת המידע תפגע או עשויה לפגוע בזכויות של צדדים שלישים.


בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981: המשתמש רשאי לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באמצעות האתר.


הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר לצורך הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.


העברת מידע לצדדים שלישים. מפעילת האתר עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם ללא אישור המשתמש במקרים המפורטים להלן:


במקרה של הפרת תנאי השימוש האתר, או במקרה שהמשתמש ביצע פעולה לא חוקית באמצעות האתר.
במקרה שמפעילת האתר תקבל צו שיפוטי שיורה לה למסור מידע אודות משתמש.
במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש למפעילת האתר או למי מטעמה.
בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי העברת המידע נחוצה למניעת נזק למשתמש, לגופו או לרכושו.
 כמה זמן ישמר המידע? מפעילת האתר תשמור את המידע כל עוד הוא נחוץ לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות וכל היותר במשך התקופה הקבועה בדין, כפי שתעודכן מעת לעת.
בקשות בעניין מדיניות הפרטיות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל [email protected] [email protected]